QUI SOM

• L'activitat de mago:URBAN és la fabricació i comercialització de mobiliari urbà i productes per a jardineria, oferint als nostres clients el màxim assessorament tècnic sobre la millor solució a les seves necessitats, recolzant-nos en l'ús de processos innovadors i d'una òptima organització del treball.

• Ens comprometem a complir els requisits legals i reglamentaris, i uns altres que puguem subscriure voluntàriament, així com a prevenir la contaminació ambiental i a promoure la consciència de seguretat en el treball.

• Entenem que la Qualitat i el respecte al Medi ambient són elements clau que s'integren en tots els aspectes de la gestió empresarial diària, dirigida a satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients.

• El desenvolupament d'un Sistema Integrat de Qualitat i de Gestió Ambiental, basat en la Norma ISO 9001:2008 i en la Norma ISO 14001:2004, té el compromís personal de l'Adreça i és assumit per tots els col·laboradors.

• La nostra gestió es basa en la millora contínua de tots els aspectes de l'activitat. Per a això, establim objectius i metes mesurables, disposant de plans i recursos per aconseguir-los. Els objectius estan associats fonamentalment a la reducció del consum de recursos naturals i a la reducció de la generació de residus o a la seva reutilització.

• Facilitem informació i formació als nostres col·laboradors per aconseguir l'aplicació de les millors pràctiques en totes les activitats, i la seva implicació en la consecució dels objectius. Així mateix, considerem la seguretat i salut en el treball un aspecte bàsic de l'organització de les nostres activitats.

• Vetllem per aconseguir la màxima eficiència possible en la gestió de les matèries primeres, recursos naturals, processos, productes i serveis, procurant la competitivitat de l'empresa.

• Aquesta política, entesa com un marc de referència d'actuació, és comunicada a tots els col·laboradors, i revisada periòdicament per la Direcció. 

 

-